About us

Workplace

Access Payment Services Α.Ε.

Ίδρυμα Πληρωμών, αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Εταιρεία «Access Payment Services Α.Ε.» διαθέτει άδεια σύμφωνα με την απόφαση 9/15/2/05/2011 της Τράπεζας της Ελλάδος ως ίδρυμα πληρωμών βάση του νόμου 3862/2010.

Η Εταιρεία είναι ειδικού σκοπού νομικό πρόσωπο το οποίο συστήθηκε και αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3862/2010. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει λάβει τη σχετική άδεια από την ΤτΕ για την εκτέλεση εμβασμάτων, δηλαδή κάθε υπηρεσίας πληρωμών, στο πλαίσιο της οποίας, λαμβάνονται χρηματικά ποσά από πληρωτή, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών στο όνομα του πληρωτή ή του δικαιούχου, με μοναδικό σκοπό τη μεταφορά ισοδυνάμου ποσού σε δικαιούχο ή σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου, ή/και αυτά τα χρηματικά ποσά λαμβάνονται για λογαριασμό του δικαιούχου και τίθενται στη διάθεσή του σύμφωνα με το Ν. 3862/2010.

Η Εταιρεία ως Ίδρυμα Πληρωμών, παρέχει Υπηρεσίες Εμβασμάτων, μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών/αντιπροσώπων της. Η Εταιρεία, είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής από τον πληρωτή προς τον δικαιούχο, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις εκτελεστικές πράξεις της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Η ACCESS ανήκει σε όμιλο εταιριών παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Μεταξύ των Εταιριών του Ομίλου περιλαμβάνονται η εταιρία «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  Α.Ε.» η οποία ιδρύθηκε το 1995 και διενεργεί αγορά και πώληση συναλλάγματος και ηλεκτρονική μεταφορά  κεφαλαίων με 8 υποκαταστήματα στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες εμβασμάτων:

  • Υπηρεσία ηλεκτρονικής αποστολής και παραλαβής χρημάτων Money Transfer μέσω σχετικών συμφωνιών που έχει συνάψει με τις διεθνής εταιρίες μεταφοράς χρημάτων RIA Financial Services (RIA) και SIGUE Global Services ltd (SIGUE).  Οι εταιρίες αυτές οι οποίες διαθέτουν δίκτυο άνω των 300.000, δίνουν την δυνατότητα μέσω σχεδιασμένων ασφαλών ηλεκτρονικών μέσων να διακινηθούν χρηματικά ποσά μέχρι το εκάστοτε επιτρεπόμενο όριο από και προς 150 χώρες του κόσμου με ασφάλεια εντός ολίγων λεπτών.
  • Υπηρεσία Εντολής Πληρωμής Λογαριασμών Moneyplus pay on spot στο πλαίσιο της οποίας ιδιώτες και εταιρίες μπορούν να πληρώσουν περισσότερους από 130 λογαριασμούς διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων. Η πληρωμή διενεργείται κατόπιν εντολής από τον πληρωτή, με σκοπό τη μεταφορά του ποσού του λογαριασμού στον φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ή απευθείας στον δικαιούχο. Δικαιούχοι, μπορεί να είναι οι οργανισμοί κοινής ωφελείας, εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και Internet, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Δημόσιες αρχές, Εταιρίες του xρηματοπιστωτικού τομέα και λοιποί δικαιούχοι φορείς προς τους οποίους προορίζονται οι εντολές πληρωμής.
  • Υπηρεσία Πληρωμών Πιστωτικών Καρτών, η οποία δίνει τη δυνατότητα πληρωμής όλων των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από Ελληνική Τράπεζα εντός Ελλάδος.
 
Οι Υπηρεσίες της ACCESS παρέχονται προς καταναλωτές μέσω ενός ευρύτερου δικτύου εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

Συμμόρφωση
Οι εταιρίες του ομίλου, εποπτευόμενες από τη Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν υποχρέωση να ελέγχουν και να αξιολογούν τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο 3691/2008 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ε.Τ.Π.Θ.), αναφορικά με την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Χρήματος) και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

Ευθύνη
Σύμφωνα με το Άρθρο 18. (άρθρο 18 της Οδηγίας 2007/64) «τα ιδρύματα πληρωμών έχουν πλήρη ευθύνη για τις πράξεις των υπαλλήλων τους, καθώς και κάθε δραστηριότητα των αντιπροσώπων, των υποκαταστημάτων ή των επιχειρήσεων προς τους οποίους έχει γίνει εξωτερική ανάθεση.»
 
Υποχρέωση χρόνου διεκπεραίωσης συναλλαγών
Σύμφωνα με το Άρθρο 66 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ A 113/13-07-2010) - (Άρθρο 69 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/64) «Ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή υποχρεούται να μεριμνά ώστε, μετά τον κατά το άρθρο 61 χρόνο λήψης της εντολής, το ποσό της πράξης πληρωμής να πιστώνεται στο λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, το αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Έως την 1η Ιανουαρίου 2012, ο πληρωτής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του, μπορούν να συμφωνούν διαφορετική προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παρατείνονται κατά μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα για τις πράξεις πληρωμής που εκτελούνται σε έντυπη μορφή.»Τι είναι τα Ιδρύματα Πληρωμών?

Ο όρος «Ίδρυμα Πληρωμών» αναφέρεται σε μια κατηγορία παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που τέθηκε σε λειτουργία, ως αποτέλεσμα της θέσπισης της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD). Οι πέντε βασικοί στόχοι του PSD ήταν:
  • Να επιτευχθεί μια ενιαία αγορά πληρωμών στην ΕΕ,
  • Να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο για μια ενιαία αγορά πληρωμών,
  • Να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά των πληρωμών,
  • Να εξασφαλιστεί η συνεπής προστασία των καταναλωτών και τη βελτίωση της διαφάνειας,
  • και να δοθεί η δυνατότητα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληρωμών της ΕΕ.
Η οδηγία έχει επίσης το στόχο να αφαιρέσει νομικά εμπόδια για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ, για να επιτρέψει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να κάνουν όλα τα είδη των πληρωμών εύκολα, με ασφάλεια, έγκαιρα και πιο οικονομικά, καθώς και να ανοίξει η αγορά σε νεοεισερχόμενους παίκτες όπως τα ιδρύματα πληρωμών.

Η οδηγία δημιούργησε ένα σύνολο συγκεκριμένων κανόνων για όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων Τράπεζες και Ιδρύματα Πληρωμών.

Ο Νόμος 3862/2010 προσαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν την PSD.

Βάση ορισμού του νόμου 3862/2010, τα Ιδρύματα Πληρωμών είναι τα νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 10, να παρέχουν και να εκτελούν υπηρεσίες πληρωμών.